Mặt trận, Hội, Đoàn Thể
BÀI PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ NHÂN DÂN CÁC TỈNH MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
Triển khai vận động, quyên góp ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục
hậu quả do thiên tai và Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020
 

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUỀN PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ NHÂN DÂN MIỀN TRUNG KHÁC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
Thực hiện Thông báo số 57/TB-TU ngày 21 tháng 10 năm 2020 về việc triển khai vận động, quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiên tai và tháng cao điểm “vì người nghèo” năm 2020. Kế hoạch số 40/KH-MT ngày 21/10/2020 của Ban Th
ường trực Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn về việc tổ chức Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2020 và Thư kêu gọi ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" phường Tân Dân xây dựng kế hoạch triển khai vận động, quyên góp ng hộ quỹ "Vì người nghèo" nhân tháng cao điểm ''Vì người nghèo'' và ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức đợt vận động ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai và tháng cao điểm ''Vì người nghèo'' năm 2020, để vận động các cơ quan, tổ chức đơn vị, các nhà hảo tâm tích cực tham ủng hộ giúp nhân dân các tỉnh miền Trung vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống và tạo nguồn lực hỗ trợ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và chương trình mục tiêu giảm nghèo quốc gia về giảm nghèo.

2. Đợt vận động được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn phường. Nguồn quỹ vận động được phải công khai, minh bạch, quản lý và sử dụng đúng mục đích đảm bảo nguyên tắc quản lý và sử dụng nguồn quỹ vận động theo đúng quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Công tác tuyên truyền
Để đợt vận động đạt kết quả cao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đề nghị các tổ chức thành viên, Ban công tác mặt trận các khu dân cư, tập trung tuyên truyền một số nội dung sau:

     -  Tuyên truyền về những khó khăn, thiệt hại về người và của mà mưa lũ gây ra với đồng bào miền Trung và mục đích, ý nghĩa của đợt vận động ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 22/10 đến 18/11/2020). Kết quả vận động, hỗ trợ người nghèo trong thời gian qua tập trung vào các hoạt động như: Làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, trong năm 2021 phấn đấu Kinh Môn nói chung phường Tân Dân nói riêng là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh xoá nhà dột, nát; nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; tuyên truyền, động viên, biểu dương các gia đình nghèo đã vươn lên thoát nghèo; tuyên truyền các gương tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tích cực tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo".

- Các tổ chức thành viên phối hợp với Ban công tác MT khu dân cư, các ngành chức năng, đài truyền thanh, tuyên truyền kết quả giúp đỡ đoàn viên, hội viên nghèo của tổ chức mình và kết quả tham gia vận động, đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội.

- Thường xuyên cập nhật và thông báo công khai kết quả vận động quỹ “Vì người nghèo” và kết quả ủng hộ cho đồng bào miền Trung trên hệ thống truyền thanh để nhân dân nắm được và giám sát.

2. Thời gian vận động: từ ngày 01/11/2020  đến ngày  25/11/2020.

3. Hình thức vận động: Vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân ủng hộ bằng tiền, hiện vật để hỗ trợ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai,  quỹ ''Vì người nghèo'' và chương trình an sinh xã hội góp phần hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" Hoặc hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo trên địa bàn phường để phát triển kinh tế giảm bớt khó khăn...

4. Đối tượng và mức vận động

- Cán bộ, công chức, viên chức, ban, ngành, công an phường vận động tham gia ủng hộ thấp nhất 01 ngày lương; cán bộ bán chuyên trách từ phường đến các khu dân cư (ủng hộ thấp nhất 50.000đ trở lên) đối với người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, vận động tham gia ủng hộ thấp nhất 1 ngày thu nhập.

- Đối với các hộ gia đình, hộ sản xuất, kinh doanh vận động ủng hộ tùy theo điều kiện với mức cao nhất có thể (Hộ sản xuất, kinh doanh lên ủng hộ từ 100.000đ trở lên, hộ nông dân lên ủng hộ từ 50.000đ). trừ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội.

- Đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tiết kiệm chi tiêu, trích quỹ phúc lợi tham gia hưởng ứng đợt vận động với khả năng cao nhất có thể.

5. Sử dụng nguồn quỹ vận động

- Nguồn Quỹ "Vì người nghèo" cấp nào vận động được, cấp đó quản lý và sử dụng theo quy chế quản lý và sử dụng quỹ ''Vì người nghèo''.

- Nguồn kinh phí ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai gửi về cơ quan thường trực tiếp nhận ủng hộ của thị xã là Uỷ ban MTTQ thị xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường báo cáo cấp uỷ, xây dựng kế hoạch phối hợp với UBND phường và các tổ chức thành viên tổ chức triển khai thực hiện vận động ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai Tháng cao điểm "Vì người nghèo".

- Ban TT UBMTTQ phường đề nghị các tổ chức thành viên của mặt trận có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc của tổ chức mình, phối hợp với Ban công tác mặt trận khu dân cư vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các hộ nhân dân tham gia ủng hộ theo kế hoạch.

- Căn cứ vào kế hoạch của Ban thường trực UBMTTQ phường, Ban công tác Mặt trận các khu báo cáo Ban chi ủy xây dựng kế hoạch phối hợp với Ban lãnh đạo khu và các tổ chức thành viên tổ chức triển khai cuộc vân động với kết quả cao nhất.

Thời gian:

Từ ngày 01 tháng 11 đến 10 tháng 11 năm 2020, Ban thường trực UBMTTQ phường tổ chức vận động cán bộ, công chức và gửi thư kêu gọi đến các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí và phối hợp với đài truyền thanh thông báo trên hệ thống truyền thanh của phường.

Từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 25 tháng 11 năm 2020, chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác mặt trận các khu dân cư, thành lập tổ, đi vận động nhân dân tham gia ủng hộ kinh phí trên địa bàn các khu dân cư.  

Kinh phí ủng hộ được, chuyển về Ban thường trực MTTQ hoặc văn phòng UBND phường (Điện thoại liên hệ: 0398503288 hoặc 0963882916 hoặc gửi vào số tài khoản của UBND phường Tân Dân..............) để tổng hợp và thông báo danh sách hàng ngày trên hệ thống đài truyền thanh của phường.

- Tổ chức thường trực tại trụ sở UBND phường để tiếp nhận sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các cá nhân, các nhà hảo tâm đến quyên góp, ủng hộ.

     Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện vận động, ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai và Tháng cao điểm ''Vì người nghèo'' năm 2020. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường đề nghị các ông bà thành viên của Mặt trận, Ban công tác mặt trận khu dân cư, tập trung tổ chức triển khai đợt vận động đạt kết quả cao nhất, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, có vướng mắc, khó khăn kịp thời phản ánh về ban thường trực UBMTTQ phường, để tập trung bàn thống nhất cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, TTHĐND, UBND phường

- Các tổ chức thành viên của MT;

- Ban TT Uỷ ban MTTQ phường;

- Ban công tác mặt trận các khu;

- Lưu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

 

 

 

Cao Mạnh Thư


 
Các bài liên quan
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Phường Tân Dân (31/08/2020)
hội nghị trao tặng huy hiệu đảng đợt 3/2 và sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020 (24/08/2020)
hội nghị trao tặng huy hiệu đảng đợt 3/2 và sơ kết công tác Đảng bộ 6 tháng đầu năm 2020 (24/08/2020)
Một số hình ảnh tuyên truyền (24/08/2020)
BCD PHƯỜNG HỌP TRIỂN KHAI PHÒNG CHÓNG COVID - 19 (21/08/2020)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Kinh Môn
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay37 
 Hôm qua3
 Tuần này47 
 Tất cả172842 
IP: 3.238.180.174